خانه Part-of-Speech Tagger

Part-of-Speech Tagger

jPTDP

RDRPOSTagger

UM-wtlab pos tagger

Persianp Toolbox

Perstem

HAZM

farsiNLPTools

مرجع تخصصب پردازش زبان فارسی

NLP Farsi .ir

خبرنامه

برای اطلاع از به روز رسانی های جدید، اطلاعات و غیره، در خبرنامه ما مشترک شوید.